Home
ALGEMEEN
Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Laatste update: 17/11/2020

Artikel 1 - DEFINITIES
__

Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen als volgt gedefinieerd:

1.1  Algemene Voorwaarden
Onderhavig document, dat betrekking heeft op de toegang en het gebruik van de Website, zoals hierna gedefinieerd, en het deelnemen aan de Weddenschappen, zoals hierna gedefinieerd.

1.2  Bezoeker
Iedere persoon die toegang wil tot de Website en er gebruik wil van maken, al dan niet met het oog op deelname aan de op de Website aangeboden Weddenschappen.

1.3  F1 Vergunning
De vergunning klasse F1 met nummer 126361 verstrekt aan MyBestOdds BV.

1.4  F1+ Vergunning
De vergunning klasse F1+ met nummer 126361 verstrekt aan MyBestOdds BV.

1.5  Kansspel
Elk spel waarbij een ingebrachte inzet van om het even welke aard, hetzij het verlies van deze inzet door minstens één der spelers, hetzij een winst van om het even welke aard voor minstens één der spelers, of inrichters van het spel, tot gevolg heeft en waarbij het toeval een zelfs bijkomstig element is in het spelverloop, de aanduiding van de winnaar of de bepaling van de winstgrootte, zoals bedoeld in Artikel 2, 1° van de Kansspelwet.

1.6  Kansspelcommissie
Het advies-, beslissings- en controleorgaan zoals bedoeld in Hoofdstuk II van de Kansspelwet, en wiens website toegankelijk is via volgende website: www.gamingcommission.be.

1.7  Kansspelwet
De Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers.

1.8  Onderneming
De vennootschap MyBestOdds BV, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Drukpersstraat 4, geregistreerd in de kruispuntbank der ondernemingen met het nummer 0838.859.661 en met als BTW nummer BE0838.859.661, tevens houder van de F1 Vergunning en de F1+ Vergunning.

1.9  Reglement Weddenschappen
Het geheel van regels van toepassing op alle Weddenschappen.

1.10  Speler
Iedere persoon die wil deelnemen aan de op de Website aangeboden Weddenschappen en zich op geldige wijze heeft geregistreerd.

1.11  Spelersaccount
Het geheel van persoonlijke registratie-en inloggegevens die zijn gekoppeld aan het gebruik van de Website, de deelname aan de Weddenschappen, m.i.v. de ‘Echt geld’-rekening.

1.12  Spelreglement
Het geheel van regels van toepassing op een bepaald Kansspel of een bepaalde Weddenschap.

1.13  Website
De website www.meridianbet.be, (zowel de desktop als mobiele versie) m.i.v. de mobiele applicatie Meridianbet.be.

1.14  Weddenschap
Elk kansspel, aangeboden op de Website, waarbij elke speler een inzet inbrengt en waarbij winst of verlies wordt opgeleverd die niet afhangt van een daad gesteld door de speler, maar van de verwezenlijking van een onzekere gebeurtenis die zich voordoet zonder tussenkomst van de spelers, zoals bedoeld in Artikel 2,2° van de Kansspelwet.

__

Artikel 2 - DE WEBSITE
__

2.1  De Website wordt beheerd en uitgebaat door de Onderneming.

2.2  Op de Website biedt de Onderneming enkel Weddenschappen aan, in overeenstemming met de haar uitgereikte F1+ Vergunning en de Kansspelwet, en onder de controle van de Kansspelcommissie.

2.3  De Onderneming behoudt zich het recht voor om bepaalde delen van de Website, m.i.v. de erop aangeboden Weddenschappen niet verder aan te bieden.

2.4  De Onderneming behoudt zich het recht voor om volledige of gedeeltelijke Weddenschappen niet te accepteren, te allen tijde en zonder enige uitleg.

__

Artikel 3 - ALGEMENE VOORWAARDEN, REGLEMENT WEDDENSCHAPPEN EN SPELREGLEMENTEN
__

3.1  De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de Website en op de deelname aan een Weddenschap die op de Website wordt aangeboden. In overeenstemming met de F1+ Vergunning worden op de Website enkel ‘weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten’, zoals bedoeld in de Kansspelwet, aangeboden.

3.2  Toegang en gebruik van de Website en deelname aan de Weddenschappen is slechts toegestaan mits volledige en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden, het Reglement Weddenschappen, de Spelreglementen en de Kansspelwet (m.i.v. regelgeving gebaseerd op de Kansspelwet, zoals gebeurlijk toegepast en geïnterpreteerd door de Kansspelcommissie).

3.3  Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, wordt de rechtsverhouding tussen de Onderneming enerzijds en de Bezoekers en Spelers anderzijds, geregeld door deze Algemene Voorwaarden. Bezoekers en Spelers verklaren kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en deze te aanvaarden door het gebruik van de Website.

3.4  Door aanvaarding van de Algemene Voorwaarden, ontstaat tussen de Bezoeker en Speler en de Onderneming een overeenkomst, binnen het kader waarvan partijen specifieke Weddenschappen kunnen afsluiten. Het is uitdrukkelijk gestipuleerd dat een Weddenschap slechts tot stand komt indien en voor zover de Speler, naast de Algemene Voorwaarden, het Reglement Weddenschappen en het (de) op een bepaalde Weddenschap toepasselijke Spelreglement(en) aanvaardt en strikt naleeft.

3.5  Niet-aanvaarding van de Algemene Voorwaarden impliceert dat geen gebruik kan worden gemaakt van de Website en, in het bijzonder, de niet-deelname aan de Weddenschappen die erop worden aangeboden.

3.6  De Onderneming behoudt zich het recht voor om onderhavige Algemene Voorwaarden, het Reglement Weddenschappen, de Spelreglement(en), de toegang tot en de inhoud van de Website op elk moment te wijzigen en bij te werken, zonder voorafgaandelijke waarschuwing. In geval van een wijziging van de Algemene Voorwaarden, het Reglement Weddenschappen en het (de) Spelreglement(en), worden de Spelers hiervan ingelicht bij de eerstvolgende aanmelding op de Website via notificatie. Wijzigingen en aanvullingen zijn geldig vanaf de datum die wordt vermeld in de kennisgeving. Elke Inzet die is aanvaard vanaf de datum die is vermeld in de kennisgeving valt onder het aangepaste Reglement. De voorwaarden van eerder ontvangen Inzetten blijven ongewijzigd.

3.7  Deelname aan een specifieke Weddenschap is ook steeds onderhevig aan de regels vervat in het Reglement Weddenschappen en in het (de) toepasselijke Spelreglement(en).

3.8  Reglement Weddenschappen

3.9  Spelreglement(en)

__

Artikel 4 - RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN BEZOEKERS EN SPELERS
__

4.1  Algemeen

4.1.1  De Bezoeker en Speler verbinden zich ertoe om zich te onthouden van gedrag dat schade kan toebrengen aan (de reputatie van) de Onderneming, de Website, de daarop aangeboden Weddenschappen, andere Bezoekers en/of Spelers.

4.1.2  Het is strikt verboden om de werking van de aangeboden Weddenschappen te veranderen of te beïnvloeden, of dit te proberen, via welk middel ook, meer bepaald om de resultaten, de onpartijdigheid of elk bepalend element van een Weddenschap te veranderen of te beïnvloeden.

4.1.3  Het is eveneens verboden om de inhoud van de Website, of een deel daarvan, op wat voor wijze ook te downloaden, te gebruiken, weer te geven of door te geven met de doelstelling om met computervirussen of enige andere code of software, de normale werking of de functies van de Website en de daarop aangeboden Weddenschappen te hinderen, te vervalsen, te onderbreken, te vernietigen of te beperken, evenals om de aangepaste inhoud terug aan te bieden of te gebruiken.

4.1.4  In het geval dat de Onderneming redelijkerwijs van oordeel is dat de Bezoeker of de Speler deze regels niet naleeft en/of de aangeboden Weddenschappen heeft gewijzigd of heeft trachten te wijzigen, al dan niet met frauduleus opzet, of een product voorzien van kunstmatige intelligentie heeft gebruikt of heeft trachten te gebruiken, behoudt de Onderneming zich het recht voor de Spelersaccount onmiddellijk te schorsen of te blokkeren, het op de rekening van de Speler gecrediteerde bedrag te blokkeren en de Speler of Bezoeker de verdere toegang tot de Website te verbieden, en dit alles zonder enige vorm van verhaal van welke aard ook, en niettegenstaande verdere (gerechtelijke) stappen die de Onderneming nog zou kunnen nemen.

__

4.2  Registratie

4.2.1  Spelers kunnen slechts deelnemen aan de Weddenschappen mits een voorafgaande en geldige registratie.

4.2.2  Een registratie is slechts mogelijk:

 • voor een natuurlijke persoon die 18 jaar of ouder is;
 • voor een persoon die wettelijk bekwaam is;
 • wanneer de gevraagde en verschafte informatie waar, accuraat, actueel en volledig is;
 • wanneer de persoon niet is geregistreerd in een databank van uitgesloten spelers (bijvoorbeeld de EPIS databank);
 • wanneer de persoon niet in één van die gevallen verkeert waarin hem of haar de toegang tot kansspelen wordt verboden of ontzegd, met name zoals bedoeld in Artikel 54 van de Kansspelwet;
 • voor een persoon die in een persoonlijke, niet-professionele hoedanigheid gebruik wil maken van de Website om deel te nemen aan Weddenschappen;
 • wanneer de oorsprong van het geld dat door middel van de Spelersaccount wordt ingezet, volkomen legaal is, en niet afkomstig van enige illegale activiteit of bron.

4.2.3  De persoon die zich registreert garandeert dat er geen redenen zijn, die de Onderneming niet kent of niet kan kennen, uit hoofde waarvan hij of zij is verhinderd deel te nemen aan de Weddenschappen (zoals, bijvoorbeeld, een beperking of verbod dat voortvloeit uit een arbeidsrechtelijke relatie, een reglementaire beperking of verbod, een beperking of verbod opgelegd door een sportorganisatie of -vereniging, een beperking of verbod dat volgt uit de toepassing van buitenlandse wetgeving).

4.2.4  De volgende gegevens moeten door Belgische burgers worden verstrekt in het kader van de registratie: Voornaam, Naam, Geboortedatum, E-mailadres en Rijksregisternummer. Voor buitenlandse Spelers zijn de verplichte velden bij de registratie: Voornaam, Naam, Geboortedatum, E-mailadres, Paspoort-ID, Nationaliteit, Land, Postcode en Stad/Gemeente.

4.2.5  Elke Speler is verantwoordelijk voor het waarheidsgetrouw, volledig en nauwkeurig invoeren en up-to-date houden van zijn registratie-en logingegevens. Elke Speler dient de Onderneming onmiddellijk op de hoogte brengen van elke wijziging van de door hem of haar verschafte informatie.

__

4.3  Spelersaccount

4.3.1  Iedere Speler heeft recht op één en slechts één Spelersaccount, en slechts één Spelersaccount is toegestaan per persoon, gezin, huishouden, adres, e-mailadres, telefoonnummer, debiet- / kredietrekeningnummer, IP-adres, computer en gedeelde computer, b.v. School, openbare bibliotheek of werkplek. De Onderneming behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de gepaste maatregelen te nemen indien zou blijken of indien de Onderneming een redelijk vermoeden heeft dat een Speler of andere persoon, rechtstreeks of onrechtstreeks, meerdere Spelersaccounts zou hebben geopend of er de beschikking over zou hebben. Deze maatregelen omvatten het blokkeren van de Spelersaccount(s), inclusief de gelden die op de rekening(en) zouden staan. In dit specifieke geval kunnen de betrokken personen geen enkel recht laten gelden ten aanzien van de Spelersaccounts.

4.3.2  Een Spelersaccount is strikt persoonlijk. Enkel de persoon die zich (geldig) heeft geregistreerd, kan gebruik maken van zijn of haar Spelersaccount. Het is uitdrukkelijk verboden een Spelersaccount aan een derde over te dragen of er een derde de beschikking over te geven.

4.3.3  In geval van verlies, diefstal of het vergeten van de registratie-en logingegevens, dient de Speler de Onderneming hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. De Onderneming zal in dat geval een redelijke inspanning leveren om de Speler opnieuw toegang te verlenen tot zijn Spelersaccount.

4.3.4  Elke Speler is verantwoordelijk voor het beschermen van de vertrouwelijkheid van zijn registratie-en logingegevens, waaronder zijn of haar gebruikersnaam en paswoord voor het inloggen op de Spelersaccount.

4.3.5  Op verzoek van de Onderneming, is de Speler verplicht om een officieel document met foto voor te leggen om zijn identiteit te bewijzen (een kopie van het paspoort, of identiteitskaart) en desgevallend, officieel bewijs van woonplaats.

4.3.6  Indien blijkt dat de door de Speler verstrekte registratie- en logingegevens niet overeenstemmen met zijn werkelijke identiteit en woonplaats, zullen de door de Speler geplaatste Weddenschappen op de Website worden geannuleerd en zal de winst niet worden uitbetaald. Daarnaast behoudt de Onderneming zich het recht voor om de Spelersaccount van deze Speler te blokkeren en hem of haar permanent uit te sluiten van het gebruik van de Website en de Weddenschappen die daarop worden aangeboden. De tegoeden op de Spelersaccount zullen na verloop van 6 maanden van de blokkering van de Spelersaccount onherroepelijk en zonder mogelijkheid tot verzet eigendom worden van de Onderneming, met verlies van alle rechten voor de Speler en diens rechtsopvolgers.

4.3.7  De Speler begrijpt dat hij door deel te nemen aan de Weddenschappen het risico loopt het geld te verliezen dat hij op zijn Spelersaccount heeft gestort.

__

4.4  Naleven van toepasselijke wetgeving en in het bijzonder de Kansspelwet

4.4.1  Bezoekers en Spelers leven steeds de toepasselijke wetgeving, en in het bijzonder de Kansspelwet, m.i.v. de op de Kansspelwet gebaseerde regels, zoals gebeurlijk door de Kansspelcommissie geïnterpreteerd en toegepast, strikt na.

4.4.2  In overeenstemming met Artikel 4, §3, van de Kansspelwet is het verboden om deel te nemen aan een Kansspel of een Weddenschap indien de betrokkene een rechtstreekse invloed kan hebben op het resultaat ervan.

4.4.3  Deelname aan de Weddenschappen is verboden voor minderjarigen.

4.4.4  In geval van schending van de toepasselijke wetgeving staat het de Onderneming vrij om de registratie en de Spelersaccount te schorsen of te blokkeren. De Onderneming heeft ook het recht de Kansspelcommissie en/of enige andere bevoegde overheidsinstantie hierover te informeren, en behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om desgevallend schadevergoeding van de Speler of Bezoeker te vorderen.

4.4.5  De Speler verklaart en garandeert dat hij uitsluitend verantwoordelijk is voor het rapporteren en betalen van eventuele belastingen die op hem van toepassing zijn, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de winsten die de Speler ontvangt van de Onderneming.

4.4.6  In bepaalde gebieden kan deelname aan weddenschappen beperkt worden tot bepaalde voorwaarden of zelfs illegaal zijn. De Onderneming kan niet aansprakelijk gesteld worden indien een speler deelneemt aan weddenschappen vanuit dergelijke gebieden.

__

4.5  Schending van de Algemene Voorwaarden, het Reglement Weddenschappen en/of het (de) Spelreglement(en)

4.5.1  Onverminderd de andere sancties die worden vermeld in de Algemene Voorwaarden, kan de Onderneming, in het geval van een schending van de Algemene Voorwaarden, het Reglement Weddenschappen, de toepasselijke Spelreglementen en/of de toepasselijke wetgeving, één of meerdere van de volgende sancties nemen: schorsing of opheffing van de registratie van de Speler, schorsing of uitsluiting van de Spelersaccount, weigeren van toegang en gebruik van de Website,  blokkeren van de Spelersaccount, terugbetalen van de inzetten (met verlies van de eventuele winsten).

__

4.6  Geen herroepingsrecht

4.6.1  Overeenkomstig Artikel VI.53, 14° van het Wetboek Economisch Recht beschikt de Speler niet over een herroepingsrecht met betrekking tot de Weddenschap(pen).

4.6.2  De Speler stemt er daarenboven uitdrukkelijk mee in dat bepaalde overeenkomsten die slaan op Weddenschappen onmiddellijk moeten worden uitgevoerd. In dit geval erkent de Speler dat hij zijn herroepingsrecht verliest van zodra de overeenkomst die slaat op zo’n Weddenschap volledig werd uitgevoerd. Dit verlies van het herroepingsrecht, zoals voorzien in Artikel VI.53, 1° van het Wetboek Economisch Recht, bestaat naast het verlies van het herroepingsrecht dat wordt voorzien in Artikel 4.6.1 van de Algemene Voorwaarden.

__

Artikel 5 - BETALINGEN EN BEHEER VAN DE SPELERSACCOUNT
__

5.1  Beheer van, stortingen op en afname van de Spelersaccount

5.1.1  Iedere Speler heeft recht op één Spelersaccount, die strikt persoonlijk is.

5.1.2  De Speler is steeds verantwoordelijk voor de toegang tot en het gebruik van de Spelersaccount. Indien een andere persoon dan de Speler toegang krijgt of verwerft tot de Spelersaccount kan de Onderneming niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die hieruit zou voorvloeien.

5.1.3  De Onderneming beschikt over het recht om ten allen tijde te controleren of (nog steeds) aan de voorwaarden voor een geldige registratie is voldaan en in het bijzonder om de identiteit van de Speler te verifiëren, vooraleer tot uitbetaling op een Spelersaccount over te gaan.

5.1.4  Het bedrag dat wordt ingezet om deel te nemen aan een Weddenschap kan nooit de beschikbare som op de Spelersaccount overschrijden.

5.1.5  Het geld dat op een Spelersaccount staat geeft geen recht op interest.

5.1.6  De Speler erkent uitdrukkelijk dat de Spelersaccount geen bankrekening is, maar uitsluitend de waarde vertegenwoordigt van de bedragen die de Speler aan de Onderneming heeft overgemaakt als Inzet om deel te kunnen nemen aan de Weddenschappen en/of de waarde van de winst die de Speler heeft gewonnen met de Weddenschappen waaraan hij/zij heeft deelgenomen.

5.1.7  De Speler kan geld op zijn Spelersaccount plaatsen via de Website aangeboden betaaloplossingen. De Onderneming behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze betalingswijzen aan te vullen of aan te passen. Betaling met kredietkaart is verboden volgens Artikel 58 van de Kansspelwet. Conform Koninklijk besluit van 25 oktober 2018 kan een Speler een verhoging van zijn speellimiet op elektronische wijze aanvragen, waarna de Speler onder goedkeuring door de Kansspelcommissie na drie dagen met deze verhoogde limiet kan spelen.

 • Minimale wekelijkse storting: 1 EUR
 • Maximale wekelijkse storting: 200 EUR

5.1.8  De Speler kan geld van zijn Spelersaccount halen via de door de Website aangeboden uitbetalingsoplossingen. Hiervoor dient de Speler via zijn Spelersaccount het gewenste bedrag in te vullen, waarna dit bedrag zal gereserveerd worden tot de Onderneming de nodige verificatieprocedure heeft afgehandeld. De Onderneming behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze uitbetalingsoplossingen aan te vullen of aan te passen.

5.1.9  Gelden dienen worden opgenomen volgens dezelfde uitbetaaloplossing als voorheen gebruikt voor de storting. De Onderneming behoudt zich het recht voor om de (uit)betaaloplossing in individuele gevallen te wijzigen.
Momenteel is het niet mogelijk om een geldopname via PayPal uit te voeren. Indien er gestort werd via PayPal, dan dient een geldopname via bankoverschrijving te gebeuren.

5.1.10  De uitbetaling van winsten wordt alleen uitgevoerd op naam van de betreffende Spelersaccount-houder.

5.1.11  De Onderneming kan zonder verdere verantwoording en naar eigen goeddunken extra verificatieprocedures instellen voor alle uitbetalingen waarvan zij een redelijk vermoeden heeft dat zij een verhoogd risico inhouden.

5.1.12  De Speler geeft de Onderneming de toestemming om de inzetten, winst en verlies op de Spelersaccount ten gevolge van de deelname aan Weddenschappen te beheren. De Onderneming behoudt zich ook het recht voor om Fouten recht te zetten bij de voorbereiding van de rekeningsaldi van de Spelersaccount.
__

5.2  Doel van de Spelersaccount

5.2.1  De Spelersaccount dient uitsluitend voor deelname aan de op de Website aangeboden Weddenschappen.

5.2.2  Stortingen mogen alleen worden gedaan om deel te nemen aan de Weddenschappen. Indien de Onderneming vaststelt dat er stortingen en opnames worden gedaan zonder dat daar proportioneel Weddenschappen voor worden geplaatst, zal voor iedere opname tot 10% administratiekosten in rekening worden gebracht. De Onderneming behoudt zich bovendien het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, de Spelersaccount te schorsen en/of te blokkeren.
__

5.3  Kosten verbonden aan het gebruik van de Spelersaccount

5.3.1  De Onderneming rekent de Speler geen kosten aan voor het aanmaken, het beheren of het sluiten van de Spelersaccount.

5.3.2  De Onderneming rekent geen kosten aan voor transacties van en naar de Spelersaccount, tenzij in het geval van een spoedoverschrijving of overschrijving naar een bankrekening buiten de Europese Unie.

5.3.3  Wanneer de Speler het volledige stortingsbedrag meteen na de betaling weer opvraagt, reserveert de Onderneming zich het recht voor om een administratiekost van 10% van het gestorte bedrag aan te rekenen.
__

5.4  Niet-actieve Spelersaccounts

5.4.1  Elke Spelersaccount die niet actief is geweest gedurende een periode van 30 maanden of meer, kan naar eigen goeddunken door de Onderneming worden afgesloten en de verdere toegang tot deze Spelersaccount kan worden geweigerd. De Speler zal tijdig via een e-mail op de hoogte worden gebracht dat zijn of haar Spelersaccount afgesloten zal worden wegens inactiviteit. De Onderneming zal redelijkerwijs trachten om de gelden die zich op de rekening van een inactieve Spelersaccount bevinden, terug over te maken aan de Speler wiens Spelersaccount inactief is geworden. Indien dat redelijkerwijze onmogelijk blijkt te zijn, wordt de Onderneming de eigenaar van de gelden die op de Spelersaccount staan en zal zij daarover vrij kunnen beschikken.
__

5.5  Fraude

5.5.1  In geval van vermoedelijke manipulaties of fraude, en in geval van overtreding van deze Algemene Voorwaarden, in het bijzonder in geval van Geassocieerd Wedden en het openen van meerdere Spelersaccounts, kan de Onderneming de betreffende Speler uitsluiten van verdere deelname aan Weddenschappen. Eventuele criminele of verdachte activiteiten kunnen aan de bevoegde autoriteiten worden gerapporteerd. In dat geval zal de Onderneming enkel de stortingen op de Spelersaccount - op voorwaarde dat dit wettelijk is verworven - uitbetalen, na aftrek van een administratiekost van 10% met een minimum van € 150.

__

Artikel 6 - DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN VOORWAARDEN VOOR HET OPZEGGEN VAN DE OVEREENKOMST
__

6.1  De (kader)overeenkomst tussen de Speler en de Onderneming is gesloten voor een onbepaalde duur.

6.2  Elke Speler heeft het recht om deze overeenkomst op te zeggen, middels een aanvraag hiertoe via e-mail naar [email protected]. De gelden op de Spelersaccount zullen worden terugbetaald, al dan niet na verificatie van de Spelersaccount.

6.3  Elke Speler kan zichzelf van verdere deelname aan Weddenschappen uitsluiten voor een bepaalde of onbepaalde duur door een aanvraag hiertoe in te dienen via e-mail naar [email protected], of door een toegangsverbod aan te vragen bij de Kansspelcommissie.

6.4  Indien een Speler zelfuitsluiting aanvraagt aan de Onderneming, zal het blokkeren van de van de Spelersaccount of de zelfuitsluiting pas in voege treden op het moment dat de Speler de bevestiging ontvangt van de Onderneming dat de Spelersaccount is geblokkeerd of de zelfuitsluiting uitgevoerd is. Na de confirmatie dat de Spelersaccount is geblokkeerd, zal de Onderneming de fondsen terugbetalen aan de Speler.

6.5  De Spelersaccount kan op elk later tijdstip na het opzeggen van de overeenkomst opnieuw worden geactiveerd mits een verzoek hiertoe via e-mail naar [email protected], op voorwaarde dat de Speler niet meer is uitgesloten.

__

Artikel 7 - AANSPRAKELIJKHEID
__

7.1  De Onderneming zal redelijkerwijs trachten om alle informatie betreffende de Website en de Weddenschappen regelmatig te controleren en aan te bieden met gepaste vakkundigheid en zorg. De Onderneming geeft echter geen verdere garantie dat de ter beschikking gestelde informatie en inhoud op de Website te allen tijde volledig, juist en/of actueel is of dat deze permanent en zonder onderbreking beschikbaar zal zijn.

7.2  De Onderneming garandeert evenmin dat de Website of de server die deze beschikbaar maakt, te allen tijde vrij van virussen, programmafouten of andere schadelijke elementen zullen blijven foutloos zullen zijn, noch dat gebreken onmiddellijk zullen worden gecorrigeerd.

7.3  Daarnaast erkent en aanvaardt elke Speler en Bezoeker dat de Website en haar inhoud onderhevig kunnen zijn aan tijdelijke technische problemen, zoals onderbreking van de telecommunicatie, programmafouten of andere problemen die de werking van de Website verstoren, zonder dat de Onderneming hiervoor aansprakelijk kan gehouden worden.

7.4  De Onderneming wijst iedere aansprakelijkheid af voor indirecte schade (inclusief, zonder beperking, schade door het verlies van zaken, verlies van winst, zakelijke onderbreking, verlies van zakelijke informatie, of enige andere geldelijke of gevolgschade roerend of onroerend) ten gevolge van deze tijdelijke problemen of wegens het gebruik van de Website.

7.5  De Onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tik- of anderen fouten in de aangeboden Notering, indien deze anders zouden zijn dan bedoeld. In dat geval behoudt de Onderneming zich het recht voor om de betreffende Weddenschappen te annuleren of de Fout te corrigeren.

7.6  De Onderneming kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele wijzigingen in de uitbetalingen op een Spelersaccount als gevolg van wisselkoersen.

7.7  De Onderneming is niet aansprakelijk voor mogelijke schade die ontstaat ten gevolge van het gebruik door een derde van de registratie-en inloggegevens en beheer van de Spelersaccount, al dan niet met medewerking of medeweten van de Speler.

7.8  In het geval van systeemuitval of communicatieproblemen bij het genereren van willekeurige getallen, het uitbetalen op de Spelersaccount of het gebruik van de Website, kan de Onderneming voor dergelijke gevallen niet aansprakelijk worden gehouden jegens Spelers en Bezoekers en behoudt de Onderneming zich het recht voor om alle desbetreffende weddenschappen te annuleren, te onderbreken of op te schorten, de Inzet te limiteren of de noteringen te wijzigen.

7.9  In geen enkel geval zal de Onderneming aansprakelijk zijn voor de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan nalatigheid of foutief gebruik door de Spelers en Bezoekers van de Website, of deelname aan de Weddenschappen. De Spelers en Bezoekers zijn aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit hun fout of nalatigheid bij het gebruik van de Website en deelname aan Weddenschappen, waarbij de Onderneming zich het recht voorbehoudt om de schade die zij hierdoor lijdt integraal te verhalen op de Speler en/of Bezoeker.

7.10  Spelers en Bezoekers gaan ermee akkoord onmiddellijk op verzoek de Onderneming, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en leveranciers volledig te vergoeden, verdedigen en vrijwaren van en tegen alle vorderingen, aansprakelijkheid, schade, verliezen, boetes, straffen, kosten en uitgaven, met inbegrip van juridische kosten, voor een schending van de Algemene Voorwaarden of enige andere aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van de Website.

__

Artikel 8 - PRIVACY
__

8.1 Privacybeleid

8.1.1 Ons privacybeleid geeft aan op welke manier de Onderneming de informatie en gegevens beheert die u aan ons verstrekt om de relatie met onze Website te beheren.

8.1.2 Alle persoonlijke informatie en gegevens die door u worden verstrekt, worden door de Onderneming verwerkt en beheerd in overeenstemming met dit privacybeleid. Wij verzamelen de persoonlijke informatie en gegevens op verschillende manieren: Website, mobiele applicatie, e-mail, chat, telefoongesprekken of elk ander middel.

8.1.3 Door dit privacybeleid te accepteren, erkent en aanvaardt u het gebruik van uw persoonlijke informatie en gegevens zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Door het privacybeleid te accepteren, begrijpt u dat het noodzakelijk is voor de Onderneming om uw gegevens te verzamelen, bij te houden en anderszins te behandelen, zodat u toegang hebt tot de Website en kunt deelnemen aan ons aanbod. Als u niet akkoord gaat met dit privacybeleid, gebruik dan niet de Website of verleen ons uw persoonlijke gegevens op andere manieren.

8.1.4 De benamingen met hoofdletters die niet in dit privacybeleid zijn gedefinieerd, zijn gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden, om elke twijfel te voorkomen, tenzij de context anders vereist.

__

8.2 Data Controleur

8.2.1 De Onderneming treedt op als een Data Controleur, zoals gedefinieerd door de algemene verordening gegevensbescherming. De Onderneming beheert de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verzameld, verwerkt en de doeleinden waarvoor de gegevens worden gebruikt.

__

8.3 Contactgegevens

8.3.1 Als u vragen en opmerkingen heeft over hoe wij omgaan met de persoonlijke informatie die u aan de Onderneming verstrekt, neem dan contact op met onze gegevensbeschermingsfunctionaris [email protected].

__

8.4 Bescherming van uw persoonlijke gegevens

8.4.1 De Onderneming beschermt en bewaart uw persoonlijke informatie en gegevens in overeenstemming met de hoge normen van ons bedrijf en met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming bepaalt dat de Onderneming alleen uw persoonlijke gegevens kan verwerken als er een wettelijke basis voor verwerking is, inclusief het "legitieme belang" dat door de Onderneming wordt voorgesteld. De juridische basis voor verwerking kan een van de volgende zijn:

 • wanneer u hebt ingestemd met de verwerking
 • wanneer dit noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract dat de Onderneming met u heeft
 • wanneer het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van EU-wetgeving of nationaal recht, waaronder Wet- en regelgeving tegen witwaspraktijken
 • wanneer dit noodzakelijk is voor de doeleinden van legitieme belangen die door de Onderneming (of door een derde partij) worden nagestreefd, tenzij dit wordt teniet gedaan door uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden.
 • wanneer het noodzakelijk is om uw vitale belangen of een andere natuurlijke persoon te beschermen
 • wanneer het noodzakelijk is om een ​​taak uit te voeren die in het openbaar belang wordt uitgevoerd

__

8.5 Legitieme belangen

8.5.1 De legitieme belangen voor het verwerken van uw gegevens zijn wanneer de Onderneming een zakelijke of commerciële reden heeft om dit te doen. Uw persoonlijke gegevens worden op hetzelfde niveau beschermd als de gegevens die om wettelijke redenen en op andere wettelijke basis worden verzameld en de Onderneming zal het niet verwerken op een manier die niet eerlijk is voor u of uw interesses.

__

8.6 Type gegevens dat de Onderneming verzamelt en verwerkt

8.6.1 Door de Website te bezoeken en / of onze app te gebruiken, zich te registreren voor het gebruik van een van onze diensten aangeboden door de Onderneming via onze Website / app, of contact op te nemen met de Onderneming, is dit privacybeleid van toepassing.

8.6.2 De persoonlijke gegevens die de Onderneming van u verzamelt, kunnen het volgende omvatten:

 • informatie die u verstrekt aan de Onderneming bij registratie voor onze diensten door formulieren op de Website in te vullen of andere informatie die u via de Website of e-mail aan de Onderneming verstrekt;
 • informatie die u aan de Onderneming verstrekt in correspondentie en een verslag van correspondentie die de Onderneming met u heeft;
 • details van uw bezoeken aan de Website, inclusief maar niet beperkt tot verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens;
 • informatie over mogelijke criminele, frauduleuze of anti-witwasactiviteiten;
 • details over transacties die u met de Onderneming uitvoert;
 • informatie over uw gebruik van onze services;
 • informatie die u aan de Onderneming verstrekt door middel van enquêtes die u voltooit of wedstrijden waaraan u deelneemt;
 • informatie over uw voorkeuren;
 • informatie over uw gokgeschiedenis en patronen;
 • telefoontjes naar en van ons klantenserviceteam worden geregistreerd voor training en veiligheidsdoeleinden, samen met de oplossing van eventuele vragen die voortkomen uit de service die u ontvangt.

8.6.3 Wanneer het redelijk of vereist is voor de Onderneming om dit te doen en niet schadelijk voor uw rechten en vrijheden, verzamelt de Onderneming ook persoonlijke informatie en gegevens van algemeen beschikbare bronnen zoals zoekopdrachten op internet, openbare registers en uitzendmedia.

__

8.7 Hoe de Onderneming uw persoonlijke gegevens gebruikt

8.7.1 De Onderneming verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden en in overeenstemming met de volgende wettelijke voorwaarden:

 • om de Onderneming in staat te stellen uw Spelersaccount in te stellen en te gebruiken, zodat u alle functies van onze diensten ten volle kunt benutten (noodzakelijk voor de uitvoering van het contract)
 • om de Onderneming in staat te stellen om vragen en opmerkingen van u te ontvangen via ons helpcentrum en voor de Onderneming om hierop te kunnen reageren (noodzakelijk voor de uitvoering van het contract)
 • om te voldoen aan de relevante regelgeving met betrekking tot uw registratie en verificatie van de persoonlijke gegevens die u aan de Onderneming verstrekt, inclusief het vrijgeven van dergelijke informatie aan derden (inclusief financiële instellingen, leeftijdsverificatie en kredietbeoordelingsbureaus) in verband met dergelijke doeleinden (wettelijk verplichting)
 • wanneer u stortingslimieten instelt, gebruikt de Onderneming geautomatiseerde middelen om uw stortingsbedragen bij te houden om ervoor te zorgen dat de Onderneming aan uw verzoek voldoet (toestemming)
 • voorbereiding van statistieken, analytische rapporten en analyses met betrekking tot het gebruik van de diensten door u en andere klanten (legitieme belangen)
 • periodiek schriftelijke mededelingen aan u sturen om belangrijke servicewijzigingen, updates van technische problemen en wijzigingen aan de algemene voorwaarden aan te kondigen, inclusief dit privacybeleid (noodzakelijk voor de uitvoering van het contract)
 • om u aanbiedingen en promoties te sturen die van belang kunnen zijn voor u (maar alleen als u uw toestemming hebt gegeven)
 • om u een persoonlijk gebruik van onze diensten aan te bieden, zodat de Onderneming u een betere service kan bieden. Om u te profileren zodat de Onderneming uw voorkeuren beter begrijpt en welke producten en aanbiedingen het meest geschikt zijn voor u en voor uw klanten (legitieme belangen).
 • om te voldoen aan de gevraagde maatregelen voor het identificeren en onderzoeken van verdachte onwettige, frauduleuze of ongepaste activiteiten in verband met de diensten, inclusief mogelijk witwassen van geld, het gebruik van opbrengsten van misdrijven en fraude (wettelijke verplichting)
 • om te voldoen aan de verplichtingen inzake verantwoord gokken en sociaal verantwoord ondernemen zal de Onderneming gokkenpatronen volgen die mogelijk duiden op bezorgdheid met betrekking tot verantwoord gokken. De Onderneming kan geautomatiseerde besluitvormingsprocessen gebruiken om de Onderneming te helpen dergelijke patronen te identificeren (wettelijke verplichting).

8.7.2 Als u ervoor kiest uw persoonlijke gegevens niet te verstrekken of de eerder gegeven toestemming in te trekken, kan dit de Onderneming beletten wettelijke verplichtingen na te komen, een contract te voeren of services te verrichten die vereist zijn om uw spelersaccount uit te voeren. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Het niet verstrekken van uw persoonlijke gegevens kan betekenen dat de Onderneming u geen producten of diensten kan leveren.

__

8.8 Uw gegevens bijwerken

8.8.1 Het is belangrijk dat de informatie die de Onderneming over u heeft, correct en actueel is, zodat de Onderneming kan voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en u ook de best mogelijke service kan bieden. De Onderneming verzoekt u daarom te allen tijde ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens altijd up-to-date zijn.

__

8.9 Gegevensbehoud

8.9.1 De gegevens die u aan de Onderneming hebt verstrekt, worden bewaard gedurende de periode dat u onze klant bent. Als u geen klant van de Onderneming meer bent, zal de Onderneming uw gegevens bewaren gedurende de minimumduur die vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke of reglementaire verplichtingen. De Onderneming bewaart de gegevens niet verder dan de AML / CFT-vereisten.

__

8.10 Gebruik van cookies

Deze Website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om u te onderscheiden van andere bezoekers. Door cookies te gebruiken, kan de Onderneming u een betere ervaring bieden en zijn Website verbeteren door beter te begrijpen hoe u het gebruikt. Lees dit Cookiebeleid zorgvuldig door en zorg ervoor dat u het begrijpt. Uw acceptatie van dit Cookiebeleid wordt geacht te hebben plaatsgevonden als u de Website blijft gebruiken. Als u niet akkoord gaat met ons Cookiebeleid, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de Website.

8.10.1 Definities en interpretatie

In dit Cookiebeleid hebben de volgende uitdrukkingen de volgende betekenis, tenzij de context anders vereist:

"Cookie": betekent een klein bestand dat door de Website op uw computer of apparaat wordt geplaatst wanneer u bepaalde delen van onze Website bezoekt en / of wanneer u bepaalde functies van onze Website gebruikt.

"Cookie-wetgeving": betekent de relevante delen van de Privacy en Elektronische Communicatie (EG-richtlijn) Regulations 2003 en van de EU Verordening 2016/679 Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR").

"Persoonlijke gegevens": betekent alle en alle gegevens die betrekking hebben op een identificeerbare persoon en die direct of indirect kunnen worden geïdentificeerd op basis van die gegevens, zoals gedefinieerd door EU Verordening 2016/679 Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR").

8.10.2 Hoe gebruikt onze Website cookies?

8.10.2.1 Onze Website kan bepaalde first party Cookies op uw computer of apparaat plaatsen en openen. First party-cookies zijn cookies die direct door de Onderneming worden geplaatst en alleen door de Onderneming worden gebruikt. De Onderneming gebruikt cookies om uw ervaring met onze Website te vergemakkelijken en te verbeteren en om onze producten en diensten aan te bieden en te verbeteren. We hebben deze cookies zorgvuldig uitgekozen en hebben stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat uw privacy en persoonlijke gegevens te allen tijde worden beschermd en gerespecteerd.

8.10.2.2 Door onze Website te gebruiken, kunt u ook bepaalde cookies van derden op uw computer of apparaat ontvangen. Cookies van derden zijn die geplaatst door Websites, diensten en / of andere partijen dan de Onderneming. Cookies van derden worden op onze Website gebruikt voor reclamediensten. Raadpleeg sectie 4 hieronder voor meer informatie.

8.10.2.3 Alle cookies die door en op onze Website worden gebruikt, worden gebruikt in overeenstemming met de huidige cookiewetgeving. We kunnen sommige of alle van de volgende soorten cookies gebruiken:

 • Strikt Noodzakelijke Cookies: Een cookie valt in deze categorie als het essentieel is voor de werking van onze Website, ondersteunende functies zoals inloggen, uw winkelmandje en betalingstransacties.
 • Analytics-cookies: Het is belangrijk voor de Onderneming dat u begrijpt hoe u onze Website gebruikt, bijvoorbeeld hoe efficiënt u erin kunt navigeren en welke functies u gebruikt. Analytics-cookies stellen ons in staat om deze informatie te verzamelen, ons te helpen onze Website en uw ervaring ervan te verbeteren.
 • Functionaliteitscookies: Functionaliteit Cookies stellen ons in staat om u op de Website extra functies te bieden, zoals personalisatie en het onthouden van uw opgeslagen voorkeuren. Bepaalde functionaliteit Cookies kunnen ook strikt noodzakelijk zijn Cookies vallen echter niet allemaal in die categorie.
 • Targeting van cookies: Het is belangrijk voor ons om te weten wanneer en hoe vaak u onze Website bezoekt, en welke delen ervan u hebt gebruikt (inclusief welke pagina's u hebt bezocht en welke links u hebt bezocht). Net als bij Analytics-cookies helpt deze informatie ons om u beter te begrijpen en om onze Website en advertenties relevanter te maken voor uw interesses.
 • Third Party Marketing / Targeting Cookies: Deze cookies worden gebruikt om de voor u relevante advertenties op de Website weer te geven, op basis van uw interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van een advertentiecampagne te meten.
 • Persistente cookies: Elk van de bovenstaande soorten cookies kan een permanente cookie zijn. Persistente cookies zijn cookies die gedurende een vooraf bepaalde periode op uw computer of apparaat blijven staan ​​en worden geactiveerd elke keer dat u onze Website bezoekt.
 • Sessiecookies: Elk van de bovenstaande soorten cookies kan een sessie-cookie zijn. Sessie Cookies zijn tijdelijk en blijven alleen op uw computer of apparaat staan ​​vanaf het moment dat u onze Website bezoekt totdat u uw browser sluit. Sessie Cookies worden verwijderd wanneer u uw browser sluit.

8.10.2.4 Cookies van derden zijn geldig voor verschillende perioden. Sommige cookies verlopen tot 13 maanden nadat ze voor het laatst zijn bijgewerkt.

8.10.2.5 Raadpleeg de onderstaande tabel voor meer specifieke informatie over de cookies die de Onderneming gebruikt.

8.10.3. Toestemming en controle

8.10.3.1 Voordat cookies op uw computer of apparaat worden geplaatst, krijgt u een pop-up te zien (we gebruiken cookies en cookies van derden om onze services te verbeteren, uw voorkeuren te analyseren en te personaliseren en om u relevante inhoud te tonen. Wij zijn van mening dat u het gebruik van deze cookies accepteert.) met het verzoek om uw toestemming om die cookies in te stellen. Door uw toestemming te geven voor het plaatsen van cookies stelt u ons in staat om u de best mogelijke ervaring en service te bieden. U mag, als u dat wilt, toestemming voor het plaatsen van cookies weigeren tenzij die cookies strikt noodzakelijk zijn, maar bepaalde functies van onze Website werken mogelijk niet volledig of zoals bedoeld. U krijgt de mogelijkheid om verschillende categorieën cookies die de Onderneming gebruikt toe te staan ​​en / of te weigeren. U kunt op elk gewenst moment terugkeren naar uw Cookie-voorkeuren om ze te bekijken en / of te wijzigen.

8.10.3.2 Naast de bedieningselementen die de Onderneming biedt, kunt u ervoor kiezen om cookies in uw internetbrowser in of uit te schakelen. In de meeste internetbrowsers kunt u ook kiezen of u alle cookies of alleen cookies van derden wilt uitschakelen. Standaard accepteren de meeste internetbrowsers cookies, maar dit kan worden gewijzigd. Raadpleeg voor meer informatie het helpmenu in uw internetbrowser of de documentatie die bij uw apparaat is geleverd.

8.10.3.3 De onderstaande links bevatten instructies voor het beheren van cookies in alle reguliere browsers:

 • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB
 • Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/kb/278835
 • Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-gb/products/microsoft-edge (op dit moment zijn er geen specifieke instructies, maar Microsoft-ondersteuning kan wel helpen)
 • Safari (macOS): https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_GB&locale=en_GB
 • Safari (iOS): https://support.apple.com/en-gb/HT201265
 • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-Cookies-Website-preferences
 • Android: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en (raadpleeg de documentatie van uw apparaat voor de eigen browsers van de fabrikant)

8.10.4. Wijzigingen in dit Cookiebeleid

We kunnen dit Cookiebeleid op elk moment wijzigen. Als we dit doen, worden details van de wijzigingen bovenaan deze pagina gemarkeerd. Dergelijke wijzigingen worden voor u bindend bij uw eerste gebruik van onze Website nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd. U wordt daarom geadviseerd deze pagina van tijd tot tijd te bekijken.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de huidige versie van dit Cookiebeleid en eerdere versies, zullen de huidige en geldende bepalingen prevaleren tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

__

8.11 Persoonlijke gegevens gedeeld met anderen

8.11.1 De persoonlijke informatie en gegevens die door u worden verstrekt, worden met het oog op ons legitieme belang overgedragen aan de Onderneming Meridian Tech Ltd, dat een onderdeel is van Meridian Group. De Onderneming Meridian Tech Ltd, verder "Data Processor" genoemd, is geregistreerd onder het nummer 08724636, met het adres in Bulevar Mihajla Pupina 10b, Belgrado, Servië. De gegevens kunnen alleen worden gedeeld met andere bedrijven van Meridian Group en met deze andere organisaties:

 • wetshandhavingsinstanties, toezichthouders en andere autoriteiten
 • agent voor fraudepreventie Kredietinformatiebureaus
 • identiteitscontrolebureaus
 • sportbesturen
 • derden die u van de Onderneming nodig heeft om uw gegevens met te delen
 • derden die nodig zijn om producten of diensten te leveren die u hebt aangevraagd

8.11.2 De Onderneming zal bepaalde derde partijen, inclusief maar niet beperkt tot analysebedrijven, reclamebureaus, risico- en fraudeagentschappen, aanduiden om uw persoonlijke gegevens voor ons te verwerken wanneer dat nodig is. Deze derden verwerken uw persoonlijke gegevens alleen in overeenstemming met onze instructies en de Onderneming zal ervoor zorgen dat er adequate maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens alleen worden verwerkt in overeenstemming met dit privacybeleid en te allen tijde veilig worden bewaard. Als uw persoonlijke gegevens buiten de EER worden overgedragen, zal de Onderneming erop aandringen dat er passende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen.

__

8.12 Gegevensoverdracht buiten de EER

8.12.1 De Onderneming zal uw persoonlijke gegevens alleen buiten de EER overdragen, als alternatief:

 • het is noodzakelijk voor de Onderneming om een ​​contract af te sluiten of om een ​​contract af te sluiten dat u met de Onderneming bent aangegaan
 • om te voldoen aan een wettelijke plicht of verplichting
 • u hebt uw uitdrukkelijke toestemming gegeven voor de overdracht
 • de overdracht is noodzakelijk voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims
 • de overdracht is noodzakelijk om belangrijke redenen van algemeen belang

8.12.2 De overdracht van uw persoonlijke gegevens buiten de EER gebeurt alleen binnen onze groep of onze beveiligde zakenpartners. De Onderneming neemt alle vereiste maatregelen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie en gegevens op hetzelfde niveau en met dezelfde normen worden beschermd als binnen de EER door contracten met de ontvanger te ondertekenen. De contracten met de ontvangers worden opgesteld in overeenstemming met contractuele clausules voor gegevensoverdrachten van gegevenscontroleurs in de EER naar gegevenscontroleurs of verwerkers die buiten de EER zijn gevestigd door de Europese Commissie.

__

8.13 Uw rechten op uw persoonlijke gegevens

8.13.1 Houd er rekening mee dat u conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming de volgende rechten hebt met betrekking tot de Onderneming dat uw persoonlijke gegevens verwerkt:

 • u kunt uw eerder gegeven toestemming op elk moment intrekken; dit maakt echter geen eerder goedgekeurde verwerking ongeldig. Het intrekken van de toestemming kan ook resulteren in het sluiten van uw Spelersaccount als de intrekking van de toestemming niet in overeenstemming is met de wettelijke basis waarop de Onderneming dergelijke gegevens verwerkt.
 • een klacht indienen bij een relevante gegevensbeschermingsautoriteit
 • toegang tot uw persoonlijke gegevens die de Onderneming verwerkt
 • correctie van persoonlijke gegevens die onjuist of verouderd zijn
 • wissen van de persoonlijke gegevens die de Onderneming verwerkt
 • recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens in bepaalde omstandigheden te beperken
 • recht om uw gegevens over te dragen aan een door u voorgestelde derde partij

__

8.14 Updates en aanpassingen van het privacybeleid

8.14.1 Houd er rekening mee dat de Onderneming dit privacybeleid af en toe kan bijwerken, dus raadt de Onderneming aan het regelmatig te controleren.

8.14.2 Als er materiële wijzigingen in dit privacybeleid worden aangebracht, zal de Onderneming zijn best doen om u vooraf op de hoogte te stellen via e-mail, kennisgeving op de Website of andere overeengekomen communicatiekanalen, waarbij u een gepaste hoeveelheid tijd op voorhand krijgt om de veranderingen na te lezen en te begrijpen voordat ze van kracht zijn.

8.14.3 De Onderneming zal geen materiële wijzigingen aan het privacybeleid afdwingen zonder uw toestemming. Als u weigert de wijzigingen in het privacybeleid te accepteren of de wijzigingen anderszins niet binnen de toepasselijke tijdsperiode accepteert, kan de Onderneming mogelijk sommige of alle producten en services niet blijven leveren.

__

Artikel 9 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
__

9.1  De Website en de volledige inhoud ervan is auteursrechtelijk beschermd. Alle auteursrechten, merken en andere intellectuele eigendomsrechten van materialen, inhoud, merken, logo's, grafische vormgeving, foto's, animaties, video's, teksten en andere onderscheidende tekens  geleverd als onderdeel van de Website en de Weddenschappen die daarop worden aangeboden, blijven altijd en onvoorwaardelijk bij de Onderneming of haar licentiegevers.

9.2  Enige reproductie, gebruik of afbeelding ervan zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van de Onderneming is verboden.

9.3  De Website en alle inhoud die daarop beschikbaar is, is alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik bedoeld.  Het kopiëren, verzenden, reproduceren, repliceren, publiceren of herdistribueren van (delen van) de Website is verboden en kan aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging.

__

Artikel 10 - KLACHTEN
__

10.1  Spelers of Bezoekers kunnen zich bij problemen, opmerkingen of klachten richten tot de klachtendienst van de Onderneming:

Per e-mail op het adres [email protected]

__

Artikel 11 - TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING
__

11.1  Belgisch recht is van toepassing op de Algemene Voorwaarden en op alle geschillen die hierop betrekking hebben.

11.2  Indien er geschillen rijzen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, trachten partijen deze in eerste instantie in der minne op te lossen.

11.3  Enkel de originele Nederlandstalige versie van deze Algemene Voorwaarden geldt in een juridisch geschil. Bij eventuele interpretatieverschillen van deze Algemene Voorwaarden heeft de Nederlandstalige tekst voorrang op de teksten in andere talen.

11.4  De rechtbanken van het arrondissement van Gent zijn exclusief bevoegd voor alle geschillen die zouden kunnen rijzen met betrekking tot de Algemene Voorwaarden met inbegrip van betwistingen omtrent de toepassing en de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden, onverminderd het recht van de Speler of de Bezoeker, indien deze een consument is in de zin van Artikel I.1, 2° van het Wetboek Economisch Recht, om een rechtsvordering in te stellen tegen de Onderneming voor de Rechtbank van de plaats waar deze Speler of Bezoeker woonplaats heeft.

__

Artikel 12 - SLOTBEPALINGEN
__

12.1  Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet afdwingbaar of strijdig zou geacht worden met een bepaling van dwingend recht, zal dit op geen enkele manier de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van de Algemene Voorwaarden aantasten.

12.2  In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de niet afdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.