Home
ALGEMEEN
Reglement Weddenschappen

Reglement Weddenschappen

Het Reglement Weddenschappen maakt integraal deel uit van de Algemene Voorwaarden (art 3.8), en legt een aantal algemene regels uit die van toepassing zijn op alle weddenschappen.

__

Artikel 1 - DEFINITIES
__

Voor de toepassing van het Reglement Weddenschappen, het Spelreglement en het gebruik van de Website worden de hierna volgende termen als volgt gedefinieerd:

1.1  Aanbod
De lijst van Evenementen en hun Resultaat en Noteringen die gepubliceerd worden op de Website die de Onderneming voorstelt voor de Weddenschap(pen).

1.2  ‘Dead Heat’-regel
Is van kracht als twee of meer Deelnemers eindigen met dezelfde uitkomst (ex æquo), en dit niet in de aangeboden Weddenschap was voorzien. In dit geval wordt de Inzet verdeeld door het aantal Deelnemers en vermenigvuldigd met de reguliere Notering van het ticket.

1.3  Deelnemer
Team, sporter, atleet die deelneemt aan een bepaald Evenement.

1.4  ‘Echt geld’-rekening
Elke Speler heeft op de Website een ‘Echt geld’-rekening als onderdeel van zijn Spelersaccount, met daarop het geld dat hij heeft gestort voor de deelname aan de Weddenschappen, en waarop gelden en Winsten kunnen worden gecrediteerd en gedebiteerd.

1.5  Evenement
Het Evenement is elke onzekere toekomstige gebeurtenis in de ruime zin van het woord (match, competitie, toernooi, ronde, seizoen, …), met een meetbaar Resultaat.

1.6  Favoriet
Deelnemer die volgens de Onderneming een grotere kans maakt om te winnen.

1.7  Fout
Elke onjuiste informatie die verband houdt met het Evenement, de Notering, de Deelnemers, het tijdstip en de locatie van het Aanbod, het onvermogen om de nauwkeurigheid van de Resultaten te controleren, tikfouten in het Aanbod, of gelijk welke andere reden waarvan de Onderneming oordeelt dat ze de juistheid van de Weddenschap(pen) beïnvloedt.

1.8  Handicap
Virtueel voordeel of nadeel dat wordt gegeven aan de Deelnemer die als eerste wordt vermeld in het Aanbod om het mogelijke Resultaat van het  Evenement te nivelleren en de waarde van de Weddenschap te verhogen.

1.9  Inzet
Geïnvesteerd geld, uitgedrukt in EUR, dat de Speler betaalt om het Resultaat van het Evenement te voorspellen.

1.10  N
Variabele.

1.11  Nettowinst
Het bedrag dat de Speler heeft verdiend door zijn deelname aan de Weddenschappen: de Winst minus de Inzet.

1.12  Notering
Getal dat wordt vermenigvuldigd met de Inzet om de mogelijke Winst te berekenen.

1.13  Officiële Informatiebronnen
1) de officiële website van de organisator;
2) de officiële website van de gastheer;
3) de officiële website van de thuisploeg;
4) de officiële website van de bezoekende ploeg.
Als de informatie niet eenduidig is, geldt als officiële informatie die welke wordt verstrekt in de volgorde van de hierboven genoemde bronnen. Internetsites met ‘live scores’ zijn niet officieel of relevant tijdens het verloop van de Evenementen.

1.14  Ongeldige Weddenschap
Wanneer op het ticket in plaats van de Notering, de Notering ‘1.00’ is berekend (bijvoorbeeld: uitgestelde wedstrijd, afgelaste wedstrijd, onjuist Evenement, Fout).

1.15  Outsider
Deelnemer die volgens de Onderneming een kleinere kans heeft om te winnen.

1.16  Reguliere Speeltijd
Duur van de wedstrijd, plus eventuele extra tijd (ook ‘blessuretijd’ genoemd), maar exclusief verlengingen en strafschoppenseries, tenzij anders vermeld door de Onderneming.

1.17  Resultaat
De uitkomst van het Evenement waarvoor de Onderneming, overeenkomstig de Wet, de Weddenschap(pen) organiseert en de Noteringen bepaalt.

1.18  Terugbetalen
Het teruggeven van de Inzet aan de Speler, wanneer de Weddenschap voor welke reden ook Ongeldig was.

1.19  Thuis
Deelnemer die als eerste wordt vermeld in het Aanbod (aangeduid met ‘1’) – dit hoeft niet noodzakelijk de gastheer te zijn.

1.20  Uit
Deelnemer die als tweede wordt vermeld in het aanbod (aangeduid met ‘2’) – dit hoeft niet noodzakelijk de bezoeker te zijn.

1.21  Winst
Totale opbrengst voor de Speler als gevolg van de Weddenschap(pen), met inbegrip van de Inzet.

__

Artikel 2 - WEDPROCEDURES
__

2.1  Deelname aan Weddenschappen

2.1.1  Deelname aan Weddenschappen gebeurt op basis van het Aanbod van de Onderneming, dat bestaat uit Evenementen, soorten Weddenschappen en Noteringen. Het Aanbod staat voor het volledige aanbod dat op een gegeven moment aanwezig is op de Website van de Onderneming.

2.1.2  Een Speler kan een Weddenschap plaatsen tot de aanvangstijd van het eerste Evenement op het ticket, behalve wanneer de Onderneming dit anders aangeeft, zoals bij Live Weddenschappen.

2.1.3  De Speler vult de voorspelling van Evenementen in op het wedstrookje, waarop hij alle elementen aangeeft die nodig zijn voor de deelname aan de Weddenschappen. De Inzet van de geplaatste Weddenschap(pen) zal onmiddellijk gedebiteerd worden van de Spelersaccount. Zodra een ticket gespeeld is, kan de Weddenschap niet meer worden geannuleerd.

2.1.4  Datum en tijd van de aanvang van Evenement zoals aangegeven in het Aanbod dienen alleen ter kennisgeving. De aanvang van het Evenement is het tijdstip zoals aangegeven in de Officiële Informatiebronnen.

2.1.5  Alle gepubliceerde Noteringen zijn onder voorbehoud en worden vastgelegd op het moment dat een Weddenschap wordt geplaatst.

2.1.6  De Speler moet zich houden aan de regel over een minimum aantal wedstrijden voor elk type Weddenschap, die zal opgenomen worden in het Aanbod van de Onderneming. Bij overtreding van deze regel, en wanneer niet aan het minimale stortingsbedrag per combinatie wordt voldaan, is het ticket Ongeldig en zal de Speler worden Terugbetaald.

2.1.7  Verscheidene Weddenschappen kunnen afgehandeld worden als één enkele Weddenschap wanneer de Speler meerdere kopieën van dezelfde Weddenschap plaatst.  

2.1.8  In geval van dubbelzinnige instructies door de Speler behoudt de Onderneming zich het recht voor om het ingezette totaalbedrag te verdelen over de mogelijke uitkomsten. Wanneer dit praktisch niet mogelijk is, behoudt de Onderneming zich het recht voor om de Weddenschap Ongeldig te verklaren. In beide gevallen is de beslissing van de Onderneming definitief.  
__

2.2  Afhandeling van Weddenschappen

2.2.1  Alle winnende Weddenschappen worden afgehandeld tegen de op de Website aangegeven Noteringen  op het moment dat de Weddenschap werd geaccepteerd. Dit geldt niet voor Fouten of geschillen die zich na de wedstrijd tussen beide teams voordoen waardoor de uitkomst van de wedstrijd op een later tijdstip wordt gewijzigd.

2.2.2  De Noteringen zoals die op het moment van bevestiging op het ticket staan, zijn geldig voor zowel de Speler als de Onderneming (tenzij in geval van een Fout).

2.2.3  In geval de Onderneming Live Noteringen voor de wedstrijd aangeeft, zal de selectie worden geaccepteerd tegen de op dat moment aangegeven Notering.

2.2.4  In geval van een Fout in de gepubliceerde Noteringen, zullen de Weddenschappen afgehandeld worden tegen de werkelijke Noteringen zoals die op de desbetreffende Weddenschappen van toepassing waren op het moment dat die Weddenschappen geplaatst werden, of de gemiddelde waarden van de Noteringen aangeboden op de wereldmarkt.

2.2.5  Er kunnen zich een aantal omstandigheden voordoen waarbij door de Onderneming verkeerdelijk een Weddenschap wordt geaccepteerd of een betaling gedaan. Hierbij een niet-exhaustief overzicht van deze omstandigheden:

 • Wanneer de Noteringen of de voorwaarden van een Weddenschap door de Onderneming verkeerd worden voorgesteld, als gevolg van een Fout of nalatigheid bij het invoeren van de informatie of het opzetten van een markt, of als gevolg van een computerstoring;
 • Een Fout doet zich voor wanneer:
  • de Noteringen/voorwaarden voor Weddenschappen die zijn geplaatst voor de aanvang van een Evenement substantieel verschillen van de Noteringen/voorwaarden op de wereldmarkt; of
  • de Noteringen/voorwaarden voor gelijk welk Evenement op het moment dat de Weddenschap wordt geplaatst duidelijk onjuist zijn, gelet op de waarschijnlijkheid dat het Evenement zich zal voordoen.

2.2.6  In het algemeen kunnen Fouten in twee categorieën worden verdeeld:

 • Fouten waarvoor het ticket geannuleerd wordt en de Inzet wordt Terugbetaald aan de Speler;
 • Fouten waarvoor de Weddenschappen geldig blijven, maar waarvoor in plaats van de getoonde Noteringen, werkelijke Noteringen worden gebruikt die gepast zijn voor de toestand op het terrein op het moment van de plaatsing van de Weddenschappen, of de gemiddelde waarde van de Noteringen op de wereldmarkt.

2.2.7  De Onderneming staat garant voor de uitbetaling van de Winst uit de deelname aan Weddenschappen op Evenementen.

2.2.8  De Winst zal worden betaald op de Spelersaccount meteen na de bekendmaking van de officiële Resultaten, of, indien er aanvechtbare Resultaten zijn, ten laatste binnen 15 dagen na de bekendmaking van de officiële Resultaten.

2.2.9  Het officiële Resultaat van het Evenement is het resultaat dat wordt behaald op het sportveld op het einde van de reguliere speeltijd (inclusief eventuele blessuretijd of extra tijd) en wordt gepubliceerd in de Officiële Informatiebronnen.

2.2.10  Het Resultaat van het Evenement of de wedstrijd is geldig ongeacht wie de gastheer is van het Evenement.
__

2.3  Limieten

2.3.1  De Onderneming behoudt zich het recht voor om limieten op te leggen: minimale Inzet, maximale Inzet, maximale Winst en maximale Notering voor de Winst per ticket.

2.3.2  De Onderneming zal de minimale en maximale Inzet en Winst op de Website aankondigen voor elke Weddenschap.

2.3.3  De Onderneming behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze limieten te wijzigen voor Evenementen en individuele Spelers die Weddenschappen plaatsen.

2.3.4  Als er een mix is van meerdere Evenementen met verschillende limieten voor de maximale Inzet, dan wordt het bedrag van de maximale Inzet in deze mix bepaald door het Evenement met de kleinste limiet.

2.3.5  Het bedrag van de maximale Winst per combinatie wordt bepaald door de limiet voor de desbetreffende competitie, sport of wedstrijd.

__

Artikel 3 - SOORTEN WEDDENSCHAPPEN
__

3.1  Enkelvoudige Weddenschappen

3.1.1  Een ‘Enkelvoudige Weddenschap’ is een Weddenschap op één enkel Evenement.
__

3.2  Meervoudige Weddenschappen

3.2.1  Een ‘Meervoudige Weddenschap’ is een Weddenschap op twee of meerdere Evenementen:

 • Bij een ‘Combi(natie)-weddenschappen’ worden verschillende Weddenschappen met elkaar worden gecombineerd tot één Weddenschap. Een winnende combinatie is een combinatie waarbij er geen onjuiste selecties zijn, op voorwaarde dat de combinatie geen ongeldige Weddenschappen bevat. Bevat de combinatie toch een ongeldige Weddenschap, dan is de Onderneming niet verplicht om de Winst uit te betalen, en hoeft de Onderneming alleen de Inzet Terug te betalen.
 • Bij een ‘Systeem-weddenschap’ worden verschillende Weddenschappen met elkaar worden gecombineerd. In tegenstelling tot de de ‘Combinatie-weddenschap’ is er ook een Winst mogelijk is als niet alle Resultaten juist zijn voorspeld.

3.2.2  Meervoudige weddenschappen worden geaccepteerd op voorwaarde dat het resultaat van de ene Weddenschap geen invloed heeft op de uitkomst van de andere Weddenschap (zie ‘Gerelateerde Weddenschap’).  
__

3.3  Pre-match Weddenschappen

3.3.1  Alle Weddenschappen met Pre-match Noteringen worden geaccepteerd tot de aanvangstijd zoals die in het Aanbod wordt aangegeven.
__

3.4  Live Weddenschappen

3.4.1  Een Live Weddenschap is een Weddenschap op een Evenement dat aan de gang is. De Speler kan deelnemen aan Live Weddenschappen volgens het Aanbod van de Onderneming.

3.4.2  Het tijdschema van de Live Weddenschappen kan wijzigen als gevolg van veranderingen in het uitzendschema.

3.4.3  Live Weddenschappen kunnen onderbroken worden in de loop van het spel doordat het niet meer mogelijk is om de uitzending te volgen of omdat zich een technisch probleem voordoet.

3.4.4  Alle Weddenschappen die aanvaard werden tot het moment van de onderbreking zijn geldig.

3.4.5  Bij Live Weddenschappen gelden onderstaande regels voor alle sporten en Evenementen op het moment van de onderbreking:

 • Alle Weddenschappen worden geannuleerd voor wedstrijden die werden gestaakt/uitgesteld/verplaatst naar een andere datum, tenzij voorzien is dat de wedstrijd zal worden gespeeld binnen dezelfde kalenderdag volgend op het oorspronkelijke aanvangsuur.
 • Alle geconcludeerde weddenschappen zullen worden afgehandeld op basis van het resultaat op het moment dat de wedstrijd werd gestaakt.

3.4.6  In geval van een Fout worden alle tickets afgehandeld op basis van de Noteringen van de wereldmarkt op het ogenblik dat de Weddenschap geplaatst werd.
__

3.5  Wedden dat?

3.5.1  'Wedden dat?' is een Weddenschap waarbij de Speler de Onderneming zelf een Evenement voorstelt waarop hij wil wedden.

3.5.2  De Speler kan een Weddenschap voorstellen die geen deel uitmaakt van het standaard Aanbod op voorwaarde dat de uitkomst van het Evenement meetbaar is en er een duidelijke, raadpleegbare bron bestaat voor het Resultaat van die Weddenschap.

3.5.3  Als het voorstel slaat op een Evenement dat geen deel uitmaakt van het Aanbod en nog niet is begonnen maar wel is gedefinieerd, dan behoort dit Evenement tot de Pre-match Weddenschappen.

3.5.4  Als het voorstel betrekking heeft op een Evenement dat reeds begonnen is op het moment dat de Weddenschap wordt geplaatst, dan behoort deze Weddenschap tot de Live Weddenschappen.

3.5.5  De voorwaarden voor een ‘Wedden dat?’-Weddenschap zijn dezelfde als voor Pre-match Weddenschappen en de Onderneming kan de deelname aan de Weddenschappen onderbreken wanneer zich onvoorspelbare omstandigheden voordoen die niet konden vermeden of weggewerkt worden en waarop de Onderneming wettelijk geen invloed kon uitoefenen.

3.5.6  In geval van een Fout behoudt de Onderneming zich het recht voor om het Resultaat van een Weddenschap ongeldig te verklaren of de betaling te blokkeren tot de discussie of gerechtelijk geschil is afgesloten.
__

3.6  Outright Weddenschappen

3.6.1  Een Outright Weddenschap (ook Antepost Weddenschap, Plaats- of Positie-weddenschap genoemd) is een Weddenschap op een langetermijn Evenement.

3.6.2  Outright Weddenschappen worden geaccepteerd op basis van ‘all in’, ‘run or not’, ‘entered or not’, wat betekent dat wanneer de selectie niet deelneemt aan het Evenement of het Evenement vroegtijdig moet verlaten, de Weddenschap verliezend is tenzij dit in het Spelreglement voor een individuele sport specifiek anders is bepaald.

3.6.3  Outright Weddenschappen dat dezelfde teams meerdere Evenementen zullen winnen, worden niet geaccepteerd. Indien deze Weddenschappen verkeerdelijk toch worden geaccepteerd, zullen ze worden afgehandeld tegen een aangepaste Notering.

3.6.4  Puntenaftrek telt mee voor alle Outright Weddenschappen.
__

3.7  ‘Topscorers Team’ Weddenschap

3.7.1  Weddenschap waarbij de Speler voorspelt welke speler van een team het meeste (doel)punten zal scoren.

3.7.2  Voor dit type Weddenschappen tellen de (doel)punten gescoord tijdens de Reguliere Speeltijd. Doelpunten gescoord tijdens verlengingen of strafschoppenreeks tellen niet.

3.7.3  De ‘Dead Heat’-regels zijn van toepassing.

3.7.4  Dit soort Weddenschappen is van toepassing op het volledige Evenement, niet enkel voor de groepsfase.
__

3.8  Geassocieerde Weddenschappen

3.8.1  De reeks van dezelfde of soortgelijke Weddenschappen die op de Website worden geplaatst door één of meer Spelers waarbij de Onderneming vermoedt dat ze geassocieerd zijn om de  limieten te omzeilen die in dit Reglement Weddenschappen en het Spelreglement zijn vastgelegd.
__

3.9  Gerelateerde Weddenschappen

3.9.1  Weddenschap waarbij een selectie uit die Weddenschap invloed heeft op de rest van de Weddenschap.
__

3.10  Geconcludeerde Weddenschappen

3.10.1  Weddenschap waarbij het Resultaat niet zou zijn veranderd als de wedstrijd tot het einde was gespeeld. (bijvoorbeeld: een 2-1 score op het moment van een onderbreking van de wedstrijd waarbij de Speler op meer dan 2,5 doelpunten heeft ingezet)

__

Artikel 4 - BONUS
__

4.1  De Onderneming kent geen bonussen toe volgens artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 25/10/2018.

__

Artikel 5  - ONGELDIGE WEDDENSCHAPPEN
__

5.1  De Onderneming zal de Weddenschappen altijd Ongeldig verklaren wanneer de Speler handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden, het Reglement Weddenschappen, het Spelreglement, en de Kansspelwet, alsook in geval van een Fout van de Onderneming.
__

5.2  De Onderneming behoudt zicht het recht voor om in bepaalde omstandigheden Weddenschappen Ongeldig te verklaren.
Hierbij een niet-exhaustief overzicht van deze omstandigheden:

5.2.1  In geval meerdere malen in één combinatie Weddenschappen worden geplaatst op dezelfde wedstrijd;

5.2.2  In geval hetzelfde Evenement meerdere keren voorkomt in een combinatie;

5.2.3  In geval dezelfde combinatie op meerdere tickets wordt herhaald. Een zelfde combinatie wordt als een ‘herhaling’ gezien wanneer ten minste twee Evenementen op het ticket niet verschillend zijn;

5.2.4  In geval voor een bepaald Evenement het Resultaat niet te vinden is in de Officiële Informatiebronnen;

5.2.5  In geval de Onderneming vermoedt dat er sprake is van samenwerking tussen twee of meer Spelers;

5.2.6  In geval een Speler een Inzet plaatst op Evenementen die reeds zijn begonnen (met uitzondering van Live Weddenschappen) of zijn geëindigd;

5.2.7  In geval van Geassocieerde Weddenschappen;

5.2.8  In geval van Gerelateerde Weddenschappen;

5.2.9  In geval de Onderneming redenen heeft om te geloven dat een Weddenschap werd geplaatst nadat de uitkomst van een Evenement bekend is, of nadat de geselecteerde Deelnemer een beduidend voordeel heeft genoten;

5.2.10  In geval van wedstrijden die werden uitgesteld/verplaatst naar een andere datum, tenzij is voorzien dat de wedstrijd zal worden gespeeld binnen de volgende kalenderdag (lokale tijd) volgend op het oorspronkelijke aanvangsuur en de algemene regel voor afgesloten weddenschappen van toepassing is;

5.2.11  In geval een Deelnemer uit een Evenement wordt verwijderd of wordt opgeheven. Indien dit gebeurt voor de start van het Evenement zullen alle toepasselijke Weddenschappen ongeldig worden verklaard en zal een nieuw Aanbod worden samengesteld.